De wijk, de statushouders en de voetbalkooi

Op dinsdag 14 juni 2016 hield de gemeente Haarlem een inspraakavond voor omwonenden en andere belangstellenden in Haarlem-Noord over de ‘tijdelijke’ huisvesting van statushouders op het Delftplein. Zo’n 80 mensen waren aanwezig. Bewoners toonden zich een waardig gesprekspartner, de gemeente werd op de proef gesteld.

Impact op de wijk
Want het blijft allemaal toch wat hangen en wurgen, het versneld plaatsen van statushouders in Nederland. Want hoe breng je als verantwoordelijk wethouder zo’n boodschap aannemelijk en overtuigend, terwijl het een grote impact zal hebben op menige wijk? Hoe manoeuvreer je je als verantwoordelijke door het grillige gebied van enerzijds de businesscase en je politieke taak en anderzijds het waarborgen van je integriteit richting bewoners? En hoe transparant en democratisch verloopt het proces eigenlijk?

Ook in Haarlem wringt de gemeente zich op de inspraakavond in Haarlem-Noord in talloze bochten om haar burgers enerzijds te overtuigen van haar sociale taak en zorgvuldigheid van haar plannen en anderzijds omwonenden serieus te nemen in hun bezwaren.


Bouwplannen Delftplein
Aanleiding voor de inspraakavond is het besluit op 6 juni 2016 van het Haarlemse College van B&W tot het bouwen van 160 ‘tijdelijke’ sociale huurwoningen op het nu nog groene Delftplein voor maximaal 15 jaar. Als het aan de gemeente ligt, komen er vanaf het eerste kwartaal van 2017 80 1-persoons wooneenheden (24m2) en 80 appartementen (50m2) voor 2-3 personen. De helft van de woningen is bedoeld voor statushouders, de andere helft voor Haarlemmers die op de wachtlijst staan voor een sociale woning.

Delftplein-Haarlem-600x300

Het groen op het Delftplein met links de volkstuinen en rechts de voetbalkooi. De beoogde woningen voor o.m. statushouders komen vermoedelijk achter de populieren aan de rechterkant van het fietspad.

Businesscase
Tijdens de inspraakavond wordt duidelijk dat de gemeente het stuk bouwgrond aan woningbouwcorporatie aan Elan Wonen verkoopt en dat met 160 woningen (i.p.v. de eerder kenbaar gemaakte 80) en een duur van 15 jaar (i.p.v. de eerder kenbaar gemaakte 10 jaar) het plan pas financieel rendabel is. Ook worden er nog 100 parkeerplaatsen rond de bebouwing toegevoegd. Waar die komen, is nog onderwerp van onderzoek.

Protesten omwonenden
Vooral het oprekken van aantal (woningen) en tijdsduur (van de ‘tijdelijke’ woningbouw) zorgt voor ontstemming in de zaal. Er komen protesten van ‘te grote impact op de wijk’, ‘onbetrouwbaar bestuur’, ‘voor het blok gezet’ en ‘het selectief opvolgen van de adviezen van de Taskforce’ (die adviseerde 80 woningen voor de duur van 10 jaar) tot ‘het omzeilen van de wet’ (containerwoningen mogen volgens deze omwonende wettelijk maar 10 jaar staan).

Zorgen en irritatie
Ook het ontbreken van een goed plan voor de gebrekkige verkeerstechnische ontsluiting van de wijk (die al jaren voor problemen zorgt) houdt de gemoederen flink bezig. Het behoud van de luidruchtige voetbalkooi op luttele meters van een van de appartementencomplexen zorgt bij een aantal omwonenden voor irritatie. Daarnaast zetten omwonenden nog steeds vraagtekens bij de keuze van de locatie, de ‘ontsiering’ van de wijk door ‘wooncontainers’ (en angst voor daling van de waarde van hun koophuizen) en het verdwijnen van veel groen door de aanleg van bebouwing en parkeerplaatsen.

Afvaardiging-gemeente-Inspraakavond

V.l.n.r.: Gespreksleider Henk Esselink, Elan Wonen-directeur Chris Schaapman, projectleider Wienand van Dijk, wethouder Joyce Langenacker. Op de achtergrond een voorbeeld van de tijdelijke woningbouw.

Gemeentelijke delegatie
Gespreksleider Henk Esselink manoeuvreert de roerige dialoog die avond zeer behendig in goede banen. Verantwoordelijk wethouder Joyce Langenacker, projectleider Wienand van Dijk en Elan Wonen-directeur Chris Schaapman geven antwoord op vragen van omwonenden.

Over het oprekken van de tijdsduur van het woonproject en het volgens omwonenden ‘naar eigen hand zetten van wettelijke procedures’, zegt de gemeenteafvaardiging gedurende de avond het volgende:

  • Langenacker: ‘Wij willen gewoon duidelijk zijn voor wat betreft het aantal jaar waarop deze units blijven staan. […]. Alleen met 15 jaar is het financieel haalbaar. We hadden hier ook kunnen zeggen ‘het is voor 10 jaar’ en dan tussentijds wellicht gezegd ‘eigenlijk blijft het 15 jaar staan’. (Luid protest vanuit de zaal).
  • Schaapman (Elan Wonen), na een vraag over het risico op extra bezwaarprocedures door planschade (waardevermindering van koophuizen door de plannen van de gemeente) bij de huiseigenaren van de Dijkzichtlaan : ‘Planschade is nu – bij de vergunning voor 10 jaar’ (zaal corrigeert: 15 jaar!)...’Aha’, hoor ik mijn buurman zeggen…veel tumult in de zaal). ‘Let op’, vervolgt Schaapman. ‘het is 15 jaar en het is 10 + 5, 2 procedures. […]‘

Later in de avond wordt duidelijk dat de wettelijke rechtsgang voor containerwoningen inderdaad stoelt op 10 jaar en dat de gemeente – om de huidige plannen te kunnen realiseren – een tweede procedure moet starten die is gericht op de definitieve bestemming van de kavel, namelijk: permanente woningbouw.

Omwonenden aan het woord tijdens de inspraakavond over de tijdelijke woningbouw Delftplein op 14 juni 2016.

Omwonenden aan het woord tijdens de inspraakavond op 14 juni jl. over de ‘tijdelijke’ woningbouw voor o.m. statushouders op het Delftplein.

(Schijn)democratie: klankbordgroep
Tijdens de inspraakavond beroept wethouder Langenacker zich regelmatig op de ‘input van de klankbordgroep’. Deze ‘klankbordgroep’ is een opmerkelijk initiatief van de gemeente. De klankbordgroep bestaat uit twee bewoners per omliggende flat of appartementencomplex. Je kon je daarvoor opgeven. Bij overschrijding van het aantal werd er geloot. Wie de mensen uit de klankbordgroep waren, werd tot nu toe niet gecommuniceerd, noch werd de andere bewoners om hun mening gevraagd. De bewoners in de klankbordgroep spraken dus op persoonlijke titel en vertegenwoordigden geen enkel (bevoegd) democratisch belang. Toch kregen zij een stevige stem in de planvorming*.

Overlast voetbalkooi
Onderwerp op een van die ‘input klankbordgroep’-momenten is de veel overlast veroorzakende voetbalkooi, op slechts 36 m afstand van een van de appartementencomplexen. Bij de bouw van nieuwbouwwijk De Delft is dit complex ten opzichte van de vorige bebouwing enkele meters naar het noorden opgeschoven, waardoor de huidige afstand tot deze luidruchtige vorm van recreatie volgens enkele bewoners een bedenkelijke is. Langenacker: ‘Door de klankbordgroep waar ik vorige week aanwezig was, werd er juist een pleidooi voor gehouden: behoud die voetbalkooi met hangplek, want dat is goed voor de jongeren.’ ‘Farizeeërs’, mompelt mijn buurman verontwaardigd, die over deze kwestie al jaren in een slepend conflict** is verwikkeld met de gemeente en waarvan deze bewoners op de hoogte zijn.

De voetbalkooi met hangplek op het Delftplein, op slechts 36 m van een van de appartementencomplexen van De Delft.

De voetbalkooi met hangplek op het Delftplein, op slechts 36 m van een van de appartementencomplexen.

Met de nieuwe plannen van de gemeente vreest een deel van de bewoners een grote toename van overlast op dit ‘recreatieterrein’ van het Delftplein. Statushouders met veel vrije tijd en in de kracht van hun leven kunnen zich immers heerlijk uitleven in deze voetbalkooi luttele meters voor hun huis. Voor de bewoners is het nu de vraag of de gemeente ‘het hogere belang’ dat is gediend met de nieuwe plannen (namelijk het vreedzaam huisvesten van statushouders in een wijk) laat prevaleren boven de volgens de bewoners ‘hardnekkige weigering iets aan onze bezwaren rondom de voetbalkooi te doen’.

Vervolgprocedure
De avond werd klokslag 21.30 uur afgesloten. Op 7 juli volgt een openbare vergadering van de Raadscommissie Ontwikkeling van de gemeente Haarlem. Omwonenden kunnen daar opnieuw hun stem laten horen. Van tevoren aanmelden is verplicht. De omwonende koophuiseigenaren van de Dijkzichtlaan van buurgemeente Velsen (Santpoort-Noord) staan in ieder geval al maanden op hun achterste benen. Zij zien vooral de waarde van hun huizen dalen en hebben een actiecomité opgericht, het Haarlems Dagblad benaderd en zijn vast van plan een rechtszaak aan te spannen.

Omgevingswet
Ten slotte: in de aanloop van de nieuwe Omgevingswet die in aantocht is (2019), waarin burgers en bedrijven een meer gelijkwaardige gesprekspartner worden in de besluitvorming van de inrichting van hun (gebruiks/woon)omgeving, zijn de inspraakavonden zoals hierboven genoemd een goede leerschool voor gemeentes. Op de inspraakavond van 14 juni jl. bleek maar weer dat de moderne burger niet meer met zich laat sollen en ondoorzichtige argumenten en zwalkende betogen doorziet. Helder is ook dat transparantie (ofwel: werkelijk eerlijk zijn in je motieven) en ‘de burger als gelijkwaardige gesprekspartner beschouwen’ voor gemeentes nog twee hele lastige zijn.

*(zie ook bijdrage dhr Berkhout in onderstaande pdf)

**(zie bijdrage dhr Buijsman in onderstaande pdf)

Relevante informatie:

De Raadsvergadering van de Commissie Ontwikkeling over dit onderwerp vindt plaats op donderdag, 7 juli, om 20.00 uur. Ingebrachte stukken van omwonenden die tijdens deze raadsvergadering nogmaals hun bezwaren kenbaar maken en vraagtekens zetten bij de planvorming en procedure:


Meer informatie

WORDT VERVOLGD:

Raadsvergadering 7 juli
De openbare Raadsvergadering op 7 juli 2016 die volgde op de inspraakavond van 14 juni 2016 was ontnuchterend. Vervangend voorzitter, wethouder Jeroen van Spijk (D66), liet zich bijvoorbeeld ontvallen dat hij zich totaal niet herkende in de klacht van omwonenden dat het proces tamelijk ondoorzichtig (cq. ondemocratisch) verloopt. Bewoners werden wat dat betreft wel gehoord door de rechter tijdens de uitspraak in een rechtszaak die door omwonenden was aangespannen. De wijze waarop de gemeente het besluit heeft genomen, verdiende niet de schoonheidsprijs, stelde de rechter.

Eindbeslissing
Op 14 juli 2016 volgde de politieke eindbeslissing over het huisvesten van de statushouders op het Delftplein: de gemeenteraad stemt in met de plannen en aan de bezwaren tegen de voetbalkooi met hangplek wordt op geen enkele manier tegemoet gekomen. Duidelijk is ook dat er inmiddels 4 ‘recreatieruimtes’ aan de bebouwing zijn toegevoegd, dus dat opnieuw wordt afgeweken van de oorspronkelijk gepresenteerde plannen.

Moonblog blijft bloggen
Op dit moment (januari 2017) zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. Als de bewoners er eenmaal wonen, houdt Moonblog de vinger aan de pols met als invalshoek: wat is het effect van een dergelijk sociaal project op de buurt?

Eén reactie op “De wijk, de statushouders en de voetbalkooi

  1. Beste allemaal,

    En NU ligt er een bouwplan voor 350-700 woningen .mei 2019. DELFTPLEIN Haarlem

    WEG IS DE GROENE BUFFER .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.